FRIGORIA d.o.o.

INDUSTRIJSKO HLADJENJE

 

O NAMA

Sa našim višegodišnjim iskustvom možemo da ponudimo kompletna, energetski efikasna i za okolinu prihvatljiva, rešenja u svim oblastima hlađenja

Frigoria d.o.o. je osnovana 1991. godine. Osnivanje preduzeća datira od 1976. godine i vremena kad firma „Termomehanika“ - Zagreb otvara svoje prvo predstavništvo na ovim prostorima. „Termomehanika“ - Zagreb je bila uključena u proizvodnju rashladne opreme i projektovanje, izvođenje i puštanje u rad rashladnih instalacija u prehrambenoj, procesnoj, hemijskoj i industrijskoj klimatizaciji i ventilaciji. Iz ovdašnjeg zastupnika firme se 1991. godine formira nezavisno preduzeće Frigoria d.o.o - Novi Sad, koje zadržava sve osnovne delatnosti i ostaje prisutno do danas na našem tržištu i konstantno unapređuje voje standarde.

VESTI

Neoplanta A.D. - Novi Sad

Merenje parametara rada horizontalnog pločastog zamrzivača

15.8.2014 Za potrebe firme Microtech d.o.o. i Neoplanta a.d. izvršeno je kontrolno merenje i praćena funkcionalnost, u radu, horizontalnog zamrzivača za meso proizvođača "TUCAL"-Španija .

U saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka iz Novog Sada merene su data-logerima temperature rashladnog sredstva na karakterističnim tačakama uređaja, rashladne instalacije i u robi i na osnovu toga određen nominalni kapacitet uređaja pri realnim uslovima rada.

IIR Međunarodna konferencija za amonijačne i CO2 tehnologije - - Ohrid , Makedonija

16-18.4.2015 Frigoria d.o.o. je izlagala rad na poster sesiji međunarodne konferencije u Ohridu posvećenoj amonijačnom i CO2 hlađenju. Prikazan je rad pod nazivom " Reducing energy consumption of refrigeration compressors in large breweries" ( Redukovanje potrošnje eletrične energije rashladnih kompresora u velikim pivarama").

Konferencija je imala 150 učesnika i održava se svake dve godine pod pokroviteljstvom međunarnodog instituta za hlađenje http://www.iifiir.org/

IIAR - USA

Članstvo u američkom institutu za amonijačno hlađenje http://www.iiar.org

30.6.2014 Zaposelni u Frigoria d.o.o. su postali članovi međunarodnog instituta posvećenog amonijačnom hlađenju IIAR www.iiar.org/. Učlanjenjem Frigoria d.o. želi da učestvuje u promovisanju ove organizacije u našem regijonu i amonijaka kao rashladnog sredstava u industrijskoj i komercijalnoj rashladi.

Takodje, sa ovim članstvom Frigoria d.o.o. nastavlja proces permanentne edukacije i prati nova dostignuća u primeni prirodnih rashladnih sredstava.

IIAR je međunarnodna strukovna organizacija koja predstavlja članove iz industrijskog sektora koji koristi prirodna rashladna sredstva, uključujući proizvođače opreme, inžinjere, izvođače, investitore, profesore, naučnike, instruktore, i mnoge druge...

„Nestle Adriatic S“ d.o.o. Stara Pazova

Izrada šeme ( P&ID dijagrama) i liste opreme sa "tagovima" kompletne rashladne instalacije

24.8.2014. Za potrebe fabrike sladoleda u S.Pazovi i izrade njihovog plana održavanja sa ciljem povećanja ukupne bezbednosti proizvodnog pogona, izvršeno je snimanje postojeće amonijačne instalacije.

Na osnovu toga izrađena je šema (P&ID dijagram) sa unesenom kompletnom amonijačnom i drugom opremom vezanom za rashladnu instalaciju.

Napravljena je lista ugrađene automatike i armature sa dodeljivanjem jedinstvenih oznaka (tagova) za svaku komponentu. Lista poseduje sve važne tehničke podatke opreme i reference ka dodatnoj dokumentaciji potrebnoj za pravilno održavanje, servis ili eventualnu zamenu. Dokumentacija je potom korišćena pri izradi plana evakuacije i reagovanja u vanrednim situacijama.

Dokumentacija je izrađena u skladu sa važećim standardnom SRPS EN 378.

Hladnjača „Panonka“ Sombor

Instalacija novog odvajača tečnosti (separatora) za kontinualne tunele, za ukupan rashladni kapacitet od Q= 2000 kW na t0= -35°C

28.5.2014. U „Hladnjači“ u Somboru izvršena je rekonstrukcija rashladne instalacije i to:

a) Ugradnja novog odvajača tečnosti  1900 x 6000 sa pratećom opremom amonijačnih pumpi i nivo regulacije

b) Povezivanje postojećih kontinualnih tunela „Frigoscandia“ 6MA, 5MM i novog tunela „Frigoscandia“ na amonijačnu instalaciju.

Odvajač je postavljen neposredno pored odeljenja proizvodnog pogona i preko postojećeg izolovanog cevovoda DN 250 i DN 65, povezan sa kompresorskom salom udaljenom 250 m, čime je izbegnuto ulaganje u ovom delu rekonstrukcije.Instalacija je osmsljena tako da je moguće naknadno proširenje tehnološkog kapaciteta do G= 15 t/h na bazi smrznutog graška. Dimenzionisani su svi priključci i ostavljen je prostor za nadogradnju potrebne opreme.

Napajanje suda se vrši preko kontinualne PID regulacije i motornog Danfoss ventila, tipa ICM – ICAD 600 što daje mogućnost varijacije u punjenju zavisno od aktivnog kapaciteta proizvodnje.

„Carlsberg Srbija“ d.o.o. Čelarevo

Glavni mašinski projekat rekonstrukcije rashladne instalacije radi generisanja uštede u električnoj energiji

14.03.2014. Analizom rashladnih potreba pivare, uzimajući u obzir temperaturne nivoe na kojima je moguće obezbediti rashladne potrebe, došlo se do zaključka da je celishodno rekonstruisati amonijačnu rashladnu instalaciju tako da radi na dva nivoa temperature isparavanja amonijaka.

Sadašnja instalacija radi na temperaturi isparavanja -6°C.

Deo potrošača je zadržan na ovoj temperaturi isparavanja, a deo prebačen na novi, viši nivo od +1°C.

Izvršena je preraspodela kompresora po režimima i osmišljena rekonstrukcija instalacije, tako da je razdvajanje moguće izvesti.Ovom prepravkom štedi se značajna količina električne energije za pogon kompresora.

Mlekara „DANA“ Vrbas

Rešenje optimizacije i proširenja kapaciteta freonske rashladne instalacije i rešenje korišćenja otpadne toplote od CHP modula, snage Q= 315 kWe

12.2013. izvršena je detaljna analiza rashladnih i toplotnih potreba u pogonu mlekare. Kao rezultat dati su predlozi optimizacije koja obuhvata:

- proširenje i izmenu konstrukcije bazena ledene vode

- centralizovanje rashladne instalacije za hlađenje komora sa uvođenjem ekološki prihvatljivog freona

CHP uređaj sa Q= 400 kW otpadne toplote temperaturnog nivoa 90/70°C moguće je priključiti na grejanje pogona i dogrevanje vode za tehnološke potrošače. Ovim povezivanjem ukinuta je potreba za jednim postojećim toplovodnim kotlom.

Data je okvirna šema povezivanja, detalji, termički proračun i procena investicione vrednosti rekonstrukcije

„Centralna putna laboratorija“ d.o.o. Veternik

Isporuka, ugradnja i puštanje u rad eksperimentalne komore za ispitivanje otpornosti na mraz i so laboratorijskih uzoraka betona.

23.6.2013. Prema važećim standardima, predfabrikovane betonske elemenate je potrebno tretirati u simuliranim zimskim uslovima na temperaturi t= -20°C . Trend dostizanja ove temperature je definisan temperaturno–vremenskim krivom i obavlja se u više uzastopnih ciklusa. U isporučena komora moguće je smrzavati uzorke prema unapred zadatoj krivi, definisanoj pomoću aplikativnog softvera sa SCADA nadzorom. Izbor opreme je omogućio da se zadati uslovi zadovolje bez obzira na trenutni broj ispitnih uzoraka. Ova fleksibilnost i zahtevi na preciznom održavanju temperature bila je veliki izazov kod osmišljavanja i izvođenja instalacije.

„Nestle Adriatic S“ d.o.o. Stara Pazova

Isporuka i ugradnja uređaja za odvajanje nekondenzujućih gasova

13.6.2013 Nekondezujući gasovi (vazduh, nečistoće ili produkti razgradnje rashladnog sredstva i ulja) vremenom mogu da se akumuliraju u rashladnoj instalaciji, što se odražava višim pritiskom kondenzacije od standardnog za date spoljašnje uslove. Ono smanjuje energetsku efikasnost instalacije i može da dovede do problema u radu kompresora (usled visoke temperature potisa).U amonijačnu rashladnu instalaciji Nestle fabrike sladoleda u Staroj Pazovi, isporučen je i ugrađen automatski odvajač gasova proizvođača „Armstrong“ – USA sa pretećom opremom. Uređaj poseduje adaptivnu kontrolu koja ciklično nadzire odzračne trake i menja način delovanja tako da se nekondenzujući gasovi ispuštaju iz onog dela instalacije koji se pokaže da trenutno ima najintenzivniju akumulaciju gasova.

A.D. „Apatinska pivara“ Apatin

Glavni mašinski projekat rekonstrukcije instalacije za hlađenje indirektnog rashladnog sredstva

10.02.2013.godine na osnovu trenutne i projektovane proizvodnje piva, izvršen je proračun potrebnog kapaciteta indirektnog hlađenja.Sagledano je stanje postojećeg amonijačne rashladne instalacije. Dat je predlog za rekonstrukciju sa namerom da se demontiraju stari hladnjaci i umesto njih ugradi nova oprema, koja će omogućiti i buduće proširenje i povećati bezbednost u radu.Projekat je obuhvatio i rekonstrukciju usisnih kolektora u kompresorskoj sali, kojom se intervencije na rashladnoj instalaciji mogu vršiti bez zastoja u proizvodnji.

„Carlsberg Srbija“ d.o.o. Čelarevo

Analiza kapaciteta postojeće rashladne instalacije za projektni kapacitet pivare do 2015. godine

24.09.2012.godine ova analiza je izrađena sa ciljem da se sagledaju koraci koji treba da se preduzmu, kako bi instalacija hlađenja mogla obezbediti proizvodnju piva sa projektovanim godišnjim povećanjem u 2012. 2013. 2014. godini zaključno sa 2015. godinom.Na osnovu izvršene analize i proračuna rashladnih potreba za svaku pojedinačnu godinu, sačinjena je procena ulaganja koju investitor može da koristi za formiranje budžeta u naredne 4 godine i raspisivanje tendera za odabir izvođača.

„Nestle Adriatic S“ d.o.o. Stara Pazova

Glavni projekat rekonstrukcije rahladne instalacije kompresorske sale br. 2

12.09.2012. Osmišljena je rekonstrukcija postojeće kompresorske sale u cilju prepravke postojećih amonijačnih vijčanih (monoscrew) kompresora, proizvođača "J&E Hall", iz trenutno nepovoljne jednostepene kompresije to/tk=-45/+35°C u energetski efikasniju dvostepenu OPEN FLASH kompresiju to/tm/tk=-46°C/-5°C/+35°C. Rekonstrukcijom se poboljšao stepen korisnog dejstva instalacije, povećan je kapacitet postojećih kompresora i dodatno spušten pritisak isparavanja na -46°C (novi zahtev u proizvodnji). Maksimalno je iskorišćena oprema koju investitor već poseduje, a nova oprema i njena dispozicija suodabrani tako da je moguće proširenje instalaciju u budućnosti.

„Nestle Adriatic S“ d.o.o. Stara Pazova

Ugradnja zaštite za postojeću amonijačnu opremu

21.04.2012.god. isporučena je i implementirana sledeća amonijačna oprema: - sigurnosni prestrujni ventili za J&E Hall kompresora - sigurnosna oprema amonijačnih pumpi - armatura za povećanje sigurnosti ispuštanja ulja iz freezera. Radovi su osmišljeni, izvedeni i kontrolisani u skladu sa novom nacionalnom regulativom za cevovode SRPS EN 13480-12. Izvedene radove prati atestno tehnička dokumentacija.

„Agroživ“ Žitište

Glavni mašinski projekat rashladne instalacije

05.03.2012. god. projektovana rashladna instalacija treba da obezbedi temperaturne režime u hlađenim prostorijama i uređajima nove živinske klanice "Agroziv" Žitište. Komore na temparaturi 0°C -20°C -35°C se hlade direktnim isparavanjem amonijaka i kod tih komora sva amonijačna armatura je van hlađenih prostora. Proizvodni prostori na višim temperaturama se hlade indirektno mešavinom propilen-glikol/voda. Instalacija objedinjuje indirektno hlađenje vode za klimatizaciju i grejanje tehničke vode korišćenjem teplote pregrejanih NH3 para.

KONTAKT

FRIGORIA d.o.o

Adresa: Braće Ribnikara 47/13 , Novi Sad, 21 000 , Republic of Serbia

E-mail: frigoria@eunet.rs

Telefon: +38121466885

Faks: +381216617943

http://www.frigoria.co.rs

GPS kordinate: 45.248599, 19.833581